Jdi na obsah Jdi na menu
 


Strana 5

 

Bůh vyslyšel jejich sténání, Bůh se rozpomněl na svou smlouvu s Abrahamem, Izákem a Jákobem, Bůh na syny Izraele pohleděl, Bůh se k nim přiznal. (Ex 2:24-25)
יהוה dále řekl: „Dobře jsem viděl ujařmení svého lidu, který je v Egyptě.
Slyšel jsem jeho úpění pro bezohlednost jeho poháněčů.
Znám jeho bolesti.
Sestoupil jsem, abych jej vysvobodil z moci Egypta a vyvedl jej z oné země do země dobré a prostorné, do země oplývající mlékem a medem, na místo Kenaanců, Chetejců, Emorejců, Perizejců, Chivejců a Jebúsejců.
Věru, úpění Izraelců dolehlo nyní ke mně.
Viděl jsem také útlak, jak je Egypťané utlačují. Nuže pojď, pošlu tě k faraónovi a vyvedeš můj lid, Izraelce, z Egypta.“
Ale Mojžíš Bohu namítal: „Kdo jsem já, abych šel k faraónovi a vyvedl Izraelce z Egypta?“
Odpověděl: „Já budu s tebou! A toto ti bude znamením, že jsem tě poslal: Až vyvedeš lid z Egypta, budete sloužit Bohu na této hoře.“
(Ex 3:7-12)
Vždyť jsem tě vyvedl z egyptské země, vykoupil jsem tě z domu otroctví, poslal jsem před tebou Mojžíše, Árona a Mirjam. (Mich 6:4)
Poslal k nim Mojžíše, svého služebníka, s Áronem, jehož si zvolil. 
Jeho znamení jim předváděli, zázraky v Chámově zemi.
(Ž 105:26-27)

 

obr_05.jpg