Jdi na obsah Jdi na menu
 


Strana 1

 

Přicházím s bohatýrskými činy Věčného Boha, tvoji spravedlnost budu připomínat, jenom tvoji spravedlnost. (Ž 71:16)
 
Tvé jméno budu připomínat po všechna pokolení, proto ti národy budou vzdávat chválu navěky a navždy. (Ž 45:18)
 
Skutky יהוה si připomínám, připomínám si onen tvůj div z dávnověku. Rozjímám o všech tvých činech a přemítám o tvých skutcích. Bože, tvá cesta je svatá.
Který bůh je velký jako Bůh náš?
Ty jsi Bůh, jenž činí divy!
Svoji moc jsi dal národům poznat.
Svůj lid jsi vykoupil vlastní paží, syny Jákobovy, Josefovy. Selá
(Ž 77:12-16)
 
Ty, יהוה, jsi Bůh; ty jsi vyvolil Abrama a vyvedls jej z Ur-kasdímu a dals mu jméno Abraham.
Shledal jsi, že jeho srdce je ti věrné, a uzavřel jsi s ním smlouvu, že zemi Kenaanců, Chetejců, Emorejců a Perizejců, Jebúsejců a Girgašejců dáš jeho potomstvu.
Dostál jsi svému slovu, neboť jsi spravedlivý. Viděl jsi utrpení našich otců v Egyptě a slyšel jsi jejich úpění u Rudého moře.
I učinil jsi znamení a zázraky proti faraónovi a proti všem jeho služebníkům i proti všemu lidu jeho země, protože jsi poznal, jak se nad nimi zpupně vyvyšovali.
Tak sis učinil jméno, jaké máš až dodnes. (Neh 9:7-10)
 

obr_01.jpg