Jdi na obsah Jdi na menu
 


Strana 21

 

Chválu vzdejte יהוה, protože je dobrý, jeho milosrdenství je věčné! (Ž 118:1)
Děkovali a vzdávali chválu יהוה, protože je dobrý a že jeho milosrdenství je věčné. (2 Pa 7:3)
Ať vyzná Izrael: Jeho milosrdenství je věčné! (Ž 118:2)
Děkovali a vzdávali chválu יהוה, protože je dobrý a že jeho milosrdenství je věčné. (2 Pa 7:3)
Ať vyzná Áronův dům: Jeho milosrdenství je věčné! (Ž 118:3)
Děkovali a vzdávali chválu יהוה, protože je dobrý a že jeho milosrdenství je věčné. (2 Pa 7:3)
Ať vyznají ti, kteří se bojí יהוה: Jeho milosrdenství je věčné! (Ž 118:4)
Děkovali a vzdávali chválu יהוה, protože je dobrý a že jeho milosrdenství je věčné. (2 Pa 7:3)
 
V soužení jsem volal יהוה, יהוה mi odpověděl, daroval mi volnost.
יהוה je při mně, nebojím se.
Co by mi mohl udělat člověk?
יהוה je při mně, mezi mými pomocníky, spatřím pád těch, kdo mě nenávidí.
Lépe utíkat se k יהוה, než doufat v člověka.
Lépe utíkat se k יהוה, než doufat v knížata.
Všechny pronárody mě obklíčily; odrazil jsem je v יהוה jménu.
Oblehly mě, ano, obklíčily; odrazil jsem je v יהוה jménu.
Oblehly mě jako vosy; zhasly jak planoucí trní, odrazil jsem je v יהוה jménu.
Udeřil jsi na mě tvrdě, abych padl.
יהוה je moje pomoc, יהוה je síla má i moje píseň; stal se mou spásou.
Ze stanů spravedlivých zní plesání nad spásou.
יהוה pravice koná mocné činy!
יהוה pravice se vyvýšila, יהוה pravice koná mocné činy!
Nezemřu, budu žít, budu vypravovat o יהוה činech.
יהוה mě přísně trestal, ale nevydal mě smrti.
Brány spravedlnosti mi otevřete, vejdu jimi vzdávat chválu יהוה.
Toto je יהוה brána, skrze ni vcházejí spravedliví.
Tobě vzdávám chválu, žes mi odpověděl; stal ses mou spásou.
Kámen, jejž zavrhli stavitelé, stal se kamenem úhelným.
Stalo se tak skrze יהוה, tento div se udál před našimi zraky.
Toto je den, který učinil יהוה, jásejme a radujme se z něho.
 
 
Prosím, יהוה, pomoz!
Prosím, יהוה, dopřej zdaru!
Požehnaný, jenž přichází v יהוה jménu.
Žehnáme vám z יהוה domu.
יהוה je Bůh, dává nám světlo.
Slavte svátek ratolestí, k rohům oltáře se ubírejte.
Ty jsi můj Bůh, tobě vzdávám chválu, vyvyšuji tě, můj Bože.
Chválu vzdejte יהוה, protože je dobrý, jeho milosrdenství je věčné (Ž 118:5-29)
יהוה dává svému lidu sílu, יהוה žehná svůj lid pokojem. (Ž 29:11)
Požehnán buď יהוה navěky. Amen, amen (Ž 89:53)

 

obr_21a.jpg

 

obr_21b.jpg