Jdi na obsah Jdi na menu
 


Strana 12

 

Sedm dní budeš jíst nekvašené chleby.
Sedmého dne bude slavnost יהוה.
Nekvašené chleby se budou jíst po sedm dní.
Nespatří se u tebe nic kvašeného, na celém tvém území se u tebe nespatří žádný kvas.
V onen den svému synovi oznámíš: ‚To je proto, co mi prokázal יהוה, když jsem vycházel z Egypta.‘ A budeš to mít jako znamení na své ruce a jako připomínku mezi svýma očima, aby v tvých ústech zůstal יהוה zákon, neboť pevnou rukou tě vyvedl יהוה z Egypta.
Budeš dbát na toto nařízení ve stanovený čas rok co rok.
(Ex 13:6-10)
 
Až se tě tvůj syn v budoucnu zeptá: „Co to jsou ta svědectví, nařízení a práva, která vám přikázal יהוה, náš Bůh?“, odvětíš svému synu: „Byli jsme faraónovými otroky v Egyptě a יהוה nás vyvedl z Egypta pevnou rukou.
Před našimi zraky činil יהוה znamení a zázraky veliké a zlé proti Egyptu, proti faraónovi i proti celému jeho domu.
Ale nás odtamtud vyvedl, aby nás uvedl sem a dal nám zemi, kterou přísežně přislíbil našim otcům.
יהוה nám přikázal, abychom dodržovali všechna tato nařízení, báli se יהוה, svého Boha, aby s námi bylo dobře po všechny dny, aby nás zachoval při životě, jak tomu je dnes.
Bude se nám počítat za spravedlnost, budeme-li bedlivě dodržovat každý tento příkaz před יהוה, svým Bohem, jak nám přikázal.“
(Dt 6:20-25)
A ty abys mohl vypravovat svým synům i vnukům o tom, co jsem v Egyptě dokázal, i o znameních, která jsem mezi nimi udělal, ať víte, že já jsem יהוה.“
(Ex 10:2)
Co jsme slýchali a o čem víme, to, co nám otcové vyprávěli, nebudeme tajit jejich synům. Budeme vyprávět budoucímu pokolení o יהוה chvályhodných činech, o mocných skutcích a divech, jež konal.
(Ž 78:3-4)
Prvorozené Egypta pobil od člověka po dobytče.
(Ž 135:8)
Ranil Egypt v jeho prvorozených, jeho milosrdenství je věčné.
(Ž 136:10)
Ti ať vzdají יהוה chválu za milosrdenství a za divy, jež pro lidi koná. (Ž 107:8)
Nechť vzdávají chválu tvému jménu, velkému a budícímu bázeň - je svaté!
(Ž 99:3)
יהוה, celým svým srdcem ti vzdávám chválu, o všech divuplných činech tvých chci vypravovat. Budu se radovat, jásotem tě oslavovat, tvému jménu, Nejvyšší, pět žalmy. Moji nepřátelé obrátí se nazpět, upadnou a zhynou před tvou tváří, protože jsi mi zjednal právo, obhájils mě, usedl jsi na trůn, soudce spravedlivý. Okřikl jsi pronárody, do záhuby svrhl svévolníka, jejich jméno zahladil jsi navěky a navždy.
(Ž 9:2-6)
Požehnán buď יהוה, že za kořist nás nedal jejich zubům!
(Ž 124:6)
Požehnán buď Panovník, den ze dne za nás nosí břímě.
Bůh je naše spása. Bůh je Bohem, jenž nás zachraňuje.
Je to on, Panovník יהוה, kdo vyvádí z tenat smrti.
(Ž 68:20-21)

 

obr_12.jpg