Jdi na obsah Jdi na menu
 


Strana 20

Ne nás, יהוה, ne nás, ale svoje jméno oslav pro své milosrdenství a pro svou věrnost!

Proč by měly pronárody říkat: „Kde je ten jejich Bůh?“

Náš Bůh je v nebesích a všechno, co chce, koná.

Jejich modly jsou stříbro a zlato, dílo lidských rukou.

Mají ústa, a nemluví, mají oči, a nevidí, mají uši, a neslyší, mají nosy, a necítí, rukama nemohou hmatat, nohama nemohou chodit, z hrdla nevydají hlásku.

Jim jsou podobni ti, kdo je zhotovují, každý, kdo v ně doufá.

Izraeli, doufej v יהוה, je tvou pomocí a štítem.

Áronův dome, doufej v יהוה, je tvou pomocí a štítem.

Vy, kdo se bojíte יהוה, doufejte v יהוה, je vám pomocí a štítem.

יהוה na nás pamatuje, on nám žehná: žehná domu Izraele, žehná domu Áronovu, žehná těm, kteří se bojí יהוה, jak malým, tak velkým.

יהוה ať vás rozmnoží, vás i vaše syny!

Jste יהוה požehnaní; on učinil nebesa i zemi.

Nebesa, ta patří יהוה, zemi dal však lidem.

Mrtví nechválí už יהוה, nikdo z těch, kdo sestupují v říši ticha.

Avšak my budeme יהוה dobrořečit nyní i navěky. Haleluja.

(Ž 115:1-18)

 

יהוה miluji; on slyší můj hlas, moje prosby, sklonil ke mně ucho.
Po všechny své dny chci k němu volat
.
Ovinuly mě provazy smrti, přepadly mě úzkosti podsvětí; nacházím jen soužení a strasti.
Vzývám však
יהוה jméno: יהוה, prosím, zachraň mi život!
יהוה je milostivý, spravedlivý, náš Bůh se slitovává.
יהוה je ochránce nezkušených: byl jsem vyčerpán, a dopřál mi zvítězit.
Můžeš opět odpočinout, moje duše, neboť
יהוה se tě zastal.
Ubránils mě před smrtí, mé oko před slzami, moje nohy před zvrtnutím.
Před
יהוה smím dále chodit v zemi živých.
Uvěřil jsem, proto mluvím; byl jsem velmi pokořený.
Ukvapeně jsem si říkal: Každý člověk je lhář.
Jak se mám odvděčit
יהוה, že se mne tolikrát zastal?
Zvednu kalich spásy a budu vzývat
יהוה jméno.
Svoje sliby
יהוה splním před veškerým jeho lidem.
Velkou cenu má v
יהוה očích oddanost jeho věrných až k smrti.
יהוה, prosím, já jsem tvůj služebník, služebník tvůj, syn tvé služebnice.
Ty jsi mi rozvázal pouta.
Tobě obětuji oběť díků a budu vzývat
יהוה jméno.
Svoje sliby
יהוה splním před veškerým jeho lidem, v nádvořích יהוה domu, Jeruzaléme, v tvém středu. Haleluja.
(Ž 116:1-19)

Chvalte יהוה, všechny národy, všichni lidé, chvalte ho zpěvem, neboť se nad námi mohutně klene jeho milosrdenství. יהוה věrnost je věčná! Haleluja. (Ž 117:1-2)

 

obr_20a.jpg

 

obr_20b.jpg