Jdi na obsah Jdi na menu
 


Strana 4

 

A uviděl náš Bůh utrpení a slitoval se nad námi, jak říká Písmo Svaté prostřednictvím proroka (Ezechiela). (napsáno chachamy)
Tu jsem šel kolem tebe a uviděl jsem tě, jak se třepeš ve vlastní krvi, a řekl jsem ti, když jsi ležela ve vlastní krvi: Žij! Řekl jsem ti, když jsi ležela ve své krvi: Žij! (Ez 16:6)
Připomínejte divy, jež vykonal, jeho zázraky a rozsudky jeho úst, potomkové Abrahama, jeho služebníka, Jákobovi synové, jeho vyvolení!
Je to יהוה, náš Bůh, kdo soudí celou zemi. Věčně pamatuje na svou smlouvu, na slovo, jež přikázal tisícům pokolení.
Uzavřeli ji s Abrahamem, přísahou ji stvrdil Izákovi, stanovil ji Jákobovi jako nařízení, Izraeli jako smlouvu věčnou: „Dám ti kenaanskou zemi za dědičný úděl!“
Na počet jich byla malá hrstka, byli tam jen hosty. Putovali od jednoho pronároda ke druhému, z jednoho království dál k jinému lidu.
On však nedovolil nikomu, aby je utlačoval, káral kvůli nim i krále: „Nesahejte na mé pomazané, ublížit mým prorokům se chraňte!“
(Ž 105:5-15)
Jozue řekl všemu lidu: „Toto praví יהוה, Bůh Izraele: Vaši otcové, Terach, otec Abrahamův a otec Náchorův, sídlili odedávna za řekou Eufratem a sloužili jiným bohům.
Vzal jsem vašeho otce Abrahama odtamtud za řekou a provedl jsem jej celou kenaanskou zemí. Rozmnožil jsem jeho potomstvo a dal jsem mu Izáka.
Izákovi jsem dal Jákoba a Ezaua.
Ezauovi jsem dal do vlastnictví Seírské pohoří.
Jákob a jeho synové sestoupili do Egypta.
Poslal jsem Mojžíše a Árona a porazil jsem Egypt divy, které jsem učinil uprostřed nich.
Potom jsem vás vyvedl. (Joz 24:2-5)
 

obr_04.jpg

 

moshe.jpg