Jdi na obsah Jdi na menu
 


Strana 19

 

O svátku
Budete sloužit יהוה, svému Bohu, a on požehná tvému chlebu a tvé vodě.
Vzdálím od tebe nemoc.
(Ex 23:25)
Domy plné všeho dobrého, které jsi nenaplnil, vykopané studny, které jsi nevykopal, vinice a olivoví, které jsi nevysadil, a budeš jíst a nasytíš se.
(Dt 6:11)
Budeš jíst dosyta a budeš dobrořečit יהוה, svému Bohu, za tu dobrou zemi, kterou ti dal.
(Dt 8:10)
Dome Izraelův, dobrořeč יהוה, dome Áronův, dobrořeč יהוה. Dome Léviův, dobrořeč יהוה, vy, kdo se bojíte יהוה, dobrořečte יהוה.
Požehnán buď יהוה ze Sijónu, ten, který přebývá v Jeruzalémě.
Haleluja.
(Ž135:19-21)
 
Haleluja.
Chvalte, יהוה služebníci, chvalte jméno יהוה!
Jméno יהוה buď požehnáno nyní i navěky.
Od východu slunce až na západ chváleno buď jméno יהוה.
Vyvýšen je יהוה nad všemi národy, nad nebesa strmí jeho sláva.
Kdo je jako יהוה, náš Bůh, jenž tak vysoko trůní?
Sestupuje níže, aby viděl na nebesa a na zemi.
Nuzného pozvedá z prachu, z kalu vytahuje ubožáka a pak ho posadí vedle knížat, vedle knížat svého lidu.
Neplodnou usazuje v domě jako šťastnou matku synů.
Haleluja.
(Ž 113:1-9)
Když vyšel Izrael z Egypta, Jákobův dům z lidu temné řeči, stal se Juda Boží svatyní, Izrael Božím vladařstvím.
Moře to vidělo a dalo se na útěk, Jordán se nazpět obrátil, hory poskakovaly jako berani a pahorky jako jehňata.
Moře, co je ti, že utíkáš, Jordáne, že se zpět obracíš?
Hory, proč poskakujete jako berani, a vy, pahorky, jako jehňata?
Chvěj se, země, před Pánem, před Bohem Jákobovým!
On proměňuje skálu v jezero, křemen v prameny vod.
(Ž 114:1-8)

 

obr_19.jpg