Jdi na obsah Jdi na menu
 


Strana 14

 

A také řekněme: Požehnáný je Bůh náš, který nám dal život a nechal nás dožít se a bezpečně dosáhnout této sváteční doby, Amen (napsáno chachamy)
Budiž milost našeho Věčného Boha a Boha našich otců, Boha nejvyššího, všemocného a hrozného, aby urychlil a uspíšil za našich dnů a za vašich dnů a za dnů celého Svého lidu, Domu Izraele, všechny dobré a uklidňující zprávy zaznamenané, řečené a napsané každým z Jeho proroků.
A také aby nás poctil vidět dobu našeho štěstí a vidět dny našeho spasení a výhonek našeho Mesiáše.
A pak vystoupáme na Sion k Věčnému Bohu našemu ve dnech bohoslužebných shromáždění a v době ostatních svátků a oslav, budeme se radovat a těšit v Jeruzalémě městě našem v dokonalé radosti z Chrámu našeho.
A pak přineseme pesachové oběti a zápalné oběti, přídavné oběti a úlitby.
A budeme děkovat a chválit Záštitu světa, Všemohoucího, jehož skutky byly vykonány a jenž nás posvětil mezi pohanskými národy, a proto se budeme veselit a radovat se, slavit a jásat (napsáno chachamy)
 
Má duše však bude jásat יהוה, bude se veselit z jeho spásy.
Každá kost ve mně řekne: „יהוה, kdo je tobě roven? Poníženého ty vysvobozuješ z moci silnějšího, poníženého ubožáka od uchvatitele.“
(Ž 35:9-10)
 
Jak je psáno: (napsáno chachamy)
 
Rozjásej se, sijónská dcero, dcero jeruzalémská, propukni v hlahol! Hle, přichází k tobě tvůj král, spravedlivý a zachráněný, pokořený, jede na oslu, na oslátku, osličím mláděti.
(Zach 9:9)
Hle, po horách přichází zvěstovatel radosti, jenž ohlašuje pokoj. Slav, Judo, své slavnosti, plň své sliby. Už nikdy na tebe nepřitáhne ničemník, je zcela zahlazen. (Nahum 2:1)
Tvůj lid, všichni budou spravedliví, navěky obdrží do vlastnictví zemi, oni, výhonek z mé sadby, dílo mých rukou k mé oslavě. Z nejmenšího jich bude tisíc, z nejnepatrnějšího mocný národ. Já jsem יהוה, vykonám to spěšně, v pravý čas.“
(Iza 60:21-22)

 

obr_14.jpg