Jdi na obsah Jdi na menu
 


Strana 11

 

Byla to noc jejich bdění pro יהוה, když je vyváděl z egyptské země.
Tato noc je všem synům Izraele po všechna pokolení nocí bdění pro
יהוה.
Řekl 
יהוה Mojžíšovi a Áronovi: „Toto je nařízení o hodu beránka: Nebude z něho jíst žádný cizinec.
Ale bude jej jíst každý služebník koupený za stříbro, bude-li obřezán.
Přistěhovalec ani nádeník jej jíst nebude.
Musí být sněden v témž domě.
Z jeho masa nevyneseš nic z domu; žádnou jeho kost nezlámete.
Tak to bude dělat celá izraelská pospolitost.
Jestliže by u tebe pobýval host a chtěl by připravit
יהוה hod beránka, nechť je u něho obřezán každý mužského pohlaví a potom bude smět přistoupit a tak učinit a bude jako domorodec v zemi.
Ale žádný neobřezanec jej jíst nebude.
Stejný řád bude platit pro domorodce i pro hosta, který bude pobývat mezi vámi.
  
(Ex 12:42-49)


Mojžíš svolal všechny izraelské starší a řekl jim: „Jděte si vzít kus z bravu podle vašich čeledí a zabijte velikonočního beránka.
Potom vezměte svazek yzopu, namočte jej v misce s krví a krví z misky potřete nadpraží a obě veřeje.
Ať nikdo z vás až do rána nevychází ze dveří svého domu.
יהוה bude procházet zemí, aby udeřil na Egypt, uvidí krev na nadpraží a na obou veřejích.
יהוה ty dveře pomine a nedopustí, aby do vašeho domu vešel zhoubce a udeřil na vás.
Dbejte na toto ustanovení.
To je provždy platné nařízení pro tebe i pro tvé syny.
Až přijdete do země, kterou vám
יהוה dá, jak přislíbil, dbejte na tuto službu.
Až se vás pak vaši synové budou ptát, co pro vás tato služba znamená, odpovíte: ‚Je to velikonoční obětní hod
יהוה.
On v Egyptě pominul domy synů Izraele.
Když udeřil na Egypt, naše domy vysvobodil.‘“ Lid padl na kolena a klaněl se.
Izraelci pak odešli a učinili přesně tak, jak
יהוה Mojžíšovi a Áronovi přikázal. (Ex 12:21-28)

 

 

obra_11.jpg